Η παρούσα Διπλωματική Εργασία διερευνά τη μεταβολή της συμπεριφοράς των Ελλήνων οδηγών, απέναντι στην πιθανότητα εμπλοκής σε οδικό ατύχημα. Ως βάση για τη διερεύνηση χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της έρευνας SARTRE, η οποία διεξήχθη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα των Ελλήνων οδηγών, τα έτη 1996 και 2002. Η ανάλυση της συμπεριφοράς των οδηγών γίνεται με τη χρήση των στατιστικών μεθόδων της ανάλυσης διακριτότητας, της ανάλυσης παραγόντων, καθώς και στατιστικών μεθόδων σύγκρισης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στη συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών, σε σχέση με την πιθανότητα εμπλοκής τους σε οδικό ατύχημα. Η εντατικοποίηση της αστυνόμευσης οι αλλαγές στις κυκλοφοριακές συνθήκες (αύξηση δείκτη ιδιοκτησίας οχημάτων) οδήγησαν σε βελτίωση της συμπεριφοράς των οδηγών απέναντι στην ταχύτητα, στην επικίνδυνη οδήγηση στο αλκοόλ, αλλά και σε αύξηση των κινδύνων που είναι διατεθιμένοι να αναλάβουν.