Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να διερευνήσει μακροσκοπικά την επιρροή της αστυνόμευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Για την ανάλυση αυτή αναπτύχθηκε αναλυτική και ολοκληρωμένη βάση δεδομένων, που περιέχει στοιχεία ατυχημάτων, παραβάσεων και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά μεγέθη των Νομών της Ελλάδας για τα έτη 1998-2002. Με τη χρήση της ανάλυσης ομαδοποίησης προέκυψαν τέσσερις ομάδες Νομών της Ελλάδας, οι οποίες και αναλύθηκαν. Με βάση το μη γραμμικό πρότυπο παλινδρόμησης κατά Poisson πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι και προέκυψαν οι στατιστικά σημαντικότερες παράμετροι που επηρεάζουν τον αριθμό των ατυχημάτων σε κάθε ομάδα Νομών. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη σημασία των έλεγχων ταχύτητας, αλκοτέστ, παραβίασης προτεραιότητας και ερυθρού σηματοδότη και ότι η αποτελεσματικότητά τους διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του οδικού δικτύου και τον τύπο της παράβασης για κάθε ομάδα Νομών.