Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων και της στάσης Ελλήνων και Ευρωπαίων οδηγών απέναντι στην ταχύτητα, καθώς και ο προσδιορισμός των προσωπικών χαρακτηριστικών των οδηγών εκείνων που οδηγούν με υπερβολική ταχύτητα. Η διερεύνηση αυτή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των αποτελεσμάτων της πανευρωπαικής έρευνας SARTRE 3, τα οποία αναλύθηκαν με τη χρήση της Ανάλυσης Διακριτότητας και της Ανάλυσης Ομαδοποίησης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι όσο ταχύτερα οδηγεί κάποιος οδηγός, τόσο συχνότερα εμπλέκεται σε οδικά ατυχήματα. Επιπλέον, φάνηκε ότι ενώ η τιμωρία λόγω μη τήρησης των κανόνων οδικής ασφάλειας επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά όλων των Ευρωπαίων οδηγών, η συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών επηρεάζεται επιπλέον και από την πιθανότητα ελέγχου της ταχύτητάς τους.