Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης βασικών παραμέτρων οδικής ασφάλειας σε επιλεγμένες ομάδες Ευρωπαϊκών κρατών. Για την ανάλυση συλλέχθηκε μια αναλυτική βάση δεδομένων που περιέχει εξατομικευμένα στοιχεία ατυχημάτων για τα 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενώ αναπτύχθηκε μία βάση δεδομένων με συγκεντρωτικά στοιχεία ατυχημάτων και για τα 25 κράτη –μέλη της Ε.Ε., για τα έτη 1991-2001. Μετά από μία γενική ανάλυση των στοιχείων κρίθηκε απαραίτητη η υποδιαίρεση των 25 κρατών σε τρεις ομάδες με καταρχήν παρόμοια χαρακτηριστικά. Με χρήση γραμμικών και μη γραμμικών προτύπων παλινδρόμησης πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι και προέκυψαν οι σημαντικότερες μεταβλητές για κάθε ομάδα κρατών και για κάθε μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αυξημένη κυκλοφορία πεζών και δίκυκλων στα νότια κράτη της Ευρώπης καθώς και η αύξηση του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. στα ανατολικά, επιδρούν αρνητικά στην οδική ασφάλεια των χωρών εκείνων.