Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία επιχειρείται ο προσδιορισμός των παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόθεση των οδηγών να πληρώσουν για τη μείωση πιθανότητας εμπλοκής σε ατύχημα με νεκρό καθώς και ο υπολογισμός του ανθρώπινου κόστους των οδικών ατυχημάτων. Για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της “Δεδηλωμένης Προτίμησης” με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Ακολούθησε η επεξεργασία των στοιχείων μέσω στατιστικής ανάλυσης και η ανάπτυξη προτύπου Λογαριθμοκανονικής Παλινδρόμησης. Η τελική μορφή του προτύπου επέτρεψε τον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ατομική Πρόθεση Να Πληρώσω (Π.Ν.Π.). Προέκυψε ότι η Π.Ν.Π. εξαρτάται από την οδηγική εμπειρία, τους λόγους οδήγησης εκτός πόλης, την αντιληπτή πιθανότητα, το ποσοστό εισοδήματος που διαθέτουν οι οδηγοί για μείωση πιθανότητας εμπλοκής σε ατύχημα, την ηλικία, τον αριθμό τέκνων, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και το επίπεδο μείωσης πιθανότητας εμπλοκής σε οδικό ατύχημα. Χρησιμοποιώντας στοιχεία της μεθόδου Π.Ν.Π., πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός του ανθρώπινου κόστους, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το οποίο ανέρχεται σε 816,5 χιλιάδες ευρώ.