Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της συσχέτισης τωνπαραμέτρων που επηρεάζουν την ασφάλεια των πεζών. Με βάση ευρεία βιβλιογραφικήανασκόπηση επιλέχθηκε η χρήση της λογαριθμογραμμικής ανάλυσης, η οποία εφαρμόσθηκεγια τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων οδικών ατυχημάτων που εμπλέκονται πεζοί, κατάτην περίοδο 1996 – 2003 στην Ελλάδα. Για τη διερεύνηση της συσχέτισης αυτής,αναπτύχθηκε μαθηματικό πρότυπο που εξετάζει ποιοτικά και ποσοτικά την επιρροή τωνχαρακτηριστικών της οδού, του οχήματος και του πεζού στην οδική ασφάλεια του πεζού. Ηεφαρμογή του προτύπου αυτού οδήγησε σε σειρά συμπερασμάτων, όπως ότι τα παιδιάηλικίας κάτω των 15 ετών και οι ηλικιωμένοι άνω των 66 ετών εμφανίζουν τις περισσότερεςπιθανότητες θανάσιμου τραυματισμού, ενώ τόσο το φύλο όσο και η εθνικότητα του πεζούφαίνεται να μην επηρεάζουν την πιθανότητα θανάτου. Επίσης, τα δίκυκλα και τα βαρέαοχήματα έχουν τις ίδιες περίπου πιθανότητες πρόκλησης θανάσιμου τραυματισμού καιμάλιστα αυξημένες σε σχέση με τα επιβατικά. Τέλος, αυξημένες παρουσιάζονται οιπιθανότητες θανάτου του πεζού σε μη κατοικημένες περιοχές και σε διασταυρώσεις κατά την ημέρα.