Η παρούσα Διπλωματική Εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της επιρροής της χρήσης του κινητού τηλεφώνου στην ταχύτητα κυκλοφορίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πραγματοποιήθηκε πειραματική διαδικασία σε πραγματικές οδικές συνθήκες. Με χρήση των μεθόδων της γραμμικής και της λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης διερευνάται η επιρροή της χρήσης κινητού τηλεφώνου και ορισμένων άλλων παραμέτρων στην εξεταζόμενη μεταβλητή. Οι παράμετροι αυτές σχετίζονται με τους χρονικούς διαχωρισμούς των οχημάτων και χαρακτηριστικά του οδηγού, όπως το φύλο και η ετήσια διανυόμενη απόσταση. Τα μαθηματικά πρότυπα που αναπτύχθηκαν, αφορούν στη μέση ταχύτητα της συνολικής διαδρομής, στη μέση ταχύτητα της ελεύθερης και της διακοπτόμενης ροής. Από την εφαρμογή των προτύπων προκύπτει ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου οδηγεί σε στατιστικά σημαντική μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας. Επιπλέον, άνδρες και γυναίκες οδηγοί μειώνουν την ταχύτητα κατά το ίδιο ποσοστό, στην περίπτωση που χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο.