Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των πεζών κατά μήκος μιας ολόκληρης  διαδρομής. Δηλαδή επιχειρείται να περιγραφεί η ταχύτητα κίνησης του πεζού, το σημείο το οποίο επιλέγει να διασχίσει την οδό για να πραγματοποιήσει τη διαδρομή του και η επιλογή διαδρομής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιήθηκε πειραματική διαδικασία σε πραγματικές οδικές συνθήκες. Με τη χρήση προτύπων απλής γραμμικής παλινδρόμησης διερευνάται η επιρροή των διαφόρων παραμέτρων στην ταχύτητα με την οποία ο πεζός επιλέγει να κινηθεί. Με τη χρήση της λογιστικής ανάλυσης παλινδρόμησης διερευνάται η επιρροή των παραμέτρων στην επιλογή διάσχισης της οδού και στην επιλογή διαδρομής. Η εφαρμογή των προτύπων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η ηλικία και το φύλο του πεζού, ο χαμηλός κυκλοφοριακός φόρτος πεζών στο πεζοδρόμιο καθώς και η επιλογή της πιο ευχάριστης διαδρομής επηρεάζουν την ταχύτητα με την οποία ο πεζός κινείται. Σε ότι αφορά στο σημείο που ο πεζός επιλέγει να διασχίσει, οι παράμετροι που επηρεάζουν την επιλογή του είναι ο χρονικός διαχωρισμός των οχημάτων, η τελευταία επιλογή διάσχισης, η επιλογή βαδίσματος από ανωφέρεια σε επίπεδο, οι χρήσεις γης και ο χαμηλός κυκλοφοριακός φόρτος πεζών σε κάθε πεζοδρόμιο. Τέλος οι παράμετροι που επηρέασαν την επιλογή διαδρομής είναι το ενδεχόμενο να περπατάει συχνά, η επιλογή της πιο σύντομης διαδρομής και ο αριθμός των αλλαγών κατεύθυνσης.