Η παρούσα Διπλωματική Εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προτύπου υπολογισμού των οικονομικών ωφελειών από τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και των αντίστοιχων παθόντων προσώπων. Μετά από εξέταση των ελληνικών προσπαθειών και με βάση κυρίως τη διεθνή βιβλιογραφία, επιλέχτηκε ο βέλτιστος συνδυασμός των υπάρχουσων μεθόδων, και στη συνέχεια συλλέχθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη σχετική βιβλιογραφία και οργανισμούς στην Ελλάδα (ΕΣΥΕ, Τροχαία, Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΚΑΒ, Νοσοκομεία, Δικαστήρια, Ασφαλιστικές Εταιρίες, κλπ.) και τέλος άλλα στοιχεία εκτιμήθηκαν από ειδικούς του κάθε κλάδου. Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων, υπολογίστηκαν τα επιμέρους στοιχεία κόστους και αναπτύχθηκε το σχετικό πρότυπο υπολογισμού. Στην Ελλάδα για το 1999 βρέθηκε ότι οι ωφέλειες για κάθε ζωή που σώζεται στα οδικά ατυχήματα, ανέρχονται στα 180 εκ. δρχ, ενώ το συνολικό ετήσιο κόστος των συνεπειών των ατυχημάτων ανέρχεται στα 816 δις δρχ. Το πρότυπο που αναπτύχθηκε παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού του κόστους των ατυχημάτων και για άλλα έτη και για άλλα κράτη.