Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη σοβαρότητα οδικών ατυχημάτων ενός ή περισσοτέρων οχημάτων. Η σοβαρότητα επιλέχθηκε να εκφράζεται ως ο λόγος του αριθμού των νεκρών και των βαριά τραυματιών διαιρεμένος με τον αριθμό των ελαφρά τραυματιών.Επιλέχθηκε η μέθοδος της λογαριθμογραμμικής ανάλυσης λόγου για τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων οδικών ατυχημάτων κατά την περίοδο 1999-2008 στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν τέσσερα διαφορετικά πρότυπα σοβαρότητας, για ατυχήματα με όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα, για ατυχήματα με ένα όχημα χωρίς πεζό, για ατυχήματα με δύο και περισσότερα εμπλεκόμενα οχήματα και για ατυχήματα με ένα όχημα και ένα πεζό. Στα μαθηματικά πρότυπα εξετάστηκε ποιοτικά και ποσοστικά η επιρροή διαφόρων παραγόντων στη σοβαρότητα που αφορούν τα χαρακτηριστικά της οδού, του οχήματος και του εμπλεκόμενου προσώπου και είναι ο τύπος περιοχής, η ισόπεδη διασταύρωση, οι συνθήκες φωτισμού, ο τύπος οχήματος, η ηλικία και ο τύπος ατυχήματος. Από την ανάλυση μεταξύ άλλων προέκυψαν ότι τα ατυχήματα ενός οχήματος είναι 2.4 φορές πιο σοβαρά από τα ατυχήματα δύο ή περισσοτέρων οχημάτων και η σοβαρότητα των ατυχημάτων για τους πεζούς είναι 1.2 φορές μεγαλύτερη από εκείνη για τους οδηγούς και 1.4 από εκείνη για τους επιβάτες.