Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει στόχο τη διερεύνηση της σοβαρότητας των οδικών ατυχημάτων ανά τύπο οχήματος. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων με εξατομικευμένα στοιχεία οδικών ατυχημάτων του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Ε.Μ.Π. και αναπτύχθηκαν μαθηματικά στατιστικά μοντέλα με τη μέθοδο της λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης. Με την εφαρμογή των μοντέλων αυτών, προσδιορίστηκε η επιρροή διαφόρων παραμέτρων όπως ο τύπος του
ατυχήματος, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, οι συνθήκες φωτισμού κτλ, στο πλήθος των νεκρών, των βαριά και ελαφρά τραυματιών ανά πλήθος εμπλεκόμενων οχημάτων, για κάθε τύπο οχήματος ξεχωριστά (επιβατικό, φορτηγό, λεωφορείο, δίκυκλο μέχρι 49cc και δίκυκλο πάνω από 50cc). Προέκυψε μεταξύ άλλων, ότι για όλους τους τύπους οχήματος, η σοβαρότητα εμφανίζεται αυξημένη σε ατυχήματα που εμπλέκονται δύο ή και περισσότερα οχήματα, καθώς αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη υψηλότερων ταχυτήτων, άρα και σφοδρότερων συγκρούσεων, ενώ επίσης διαπιστώθηκε αυξημένη επιρροή στη σοβαρότητα, στις παρασύρσεις πεζών από επιβατικά αυτοκίνητα.