Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να εξετασθεί η στάση των Ελλήνων οδηγών απέναντι στη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, αναλύονται οι απαντήσεις αντιπροσωπευτικού δείγματος των Ελλήνων οδηγών από την πανευρωπαϊκή έρευνα SARTRE 4, η οποία διεξήχθη το 2011. Η ανάλυση της συμπεριφοράς των οδηγών γίνεται με τη χρήση των στατιστικών μεθόδων της ανάλυσης παραγόντων και της ανάλυσης ομαδοποίησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων οι απαντήσεις των Ελλήνων οδηγών στις επιλεχθείσες ερωτήσεις συνοψίστηκαν σε επτά παράγοντες, οι οποίοι περιγράφουν την οδική τους συμπεριφορά, την πιθανότητα εμπλοκής τους σε οδικό ατύχημα καθώς και την άποψή τους για θέματα που αφορούν στην οδική συμπεριφορά των άλλων οδηγών, στα υπάρχοντα μέτρα για την οδική ασφάλεια, και στη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Στη συνέχεια, μέσω της μεθόδου της ανάλυσης ομαδοποίησης, προέκυψαν τελικά τέσσερις ομάδες Ελλήνων οδηγών: οι προσεκτικοί, οι μετριοπαθείς, οι συντηρητικοί και οι επιπόλαιοι οδηγοί και εντοπίστηκαν τα χαρακτηριστικά της κάθε μίας ομάδας.