Ο στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η συσχέτιση των κυκλοφοριακών μεγεθών με τη σοβαρότητα και την πιθανότητα εμφάνισης οδικών ατυχημάτων. Για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων συλλέχθηκαν δεδομένα για τα οδικά ατυχήματα που συνέβησαν στην λεωφόρο Κηφισίας στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2006 – 2010 μέσω του Συστήματος Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Ε.Μ.Π.. Στη συνέχεια, τα στοιχεία οδικών ατυχημάτων συμπληρώθηκαν με τα αντίστοιχα κυκλοφοριακά δεδομένα της ταχύτητας και του κυκλοφοριακού φόρτου από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής. Για την ανάλυση αναπτύχθηκαν μαθηματικά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης. Από την εφαρμογή των μοντέλων φαίνεται ότι η σοβαρότητα παθόντα οδικού ατυχήματος εξαρτάται από τον λόγο του κυκλοφοριακού φόρτου προς την ταχύτητα, τον τύπο οχήματος και τον τύπο ατυχήματος. Όταν τα ατυχήματα διαχωρίζονται σε εντός και εκτός ωρών αιχμής, μόνο ο λόγος των κυκλοφοριακών μεγεθών εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντικός παράγοντας επιρροής. Επιπλέον, ο κυκλοφοριακός φόρτος αποτελεί τη μόνη παράμετρο η οποία φάνηκε να επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης οδικού ατυχήματος.