Στόχος της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής στην οδική ασφάλεια της αύξησης του ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους από 120 σε 130 km/h τον Ιούνιο του 2007. Για την επίτευξη του στόχου αυτού συλλέχθηκαν δεδομένα οδικών ατυχημάτων για τα τμήματα αυτοκινητοδρόμων Αθήνα – Θήβα και Αθήνα – Τρίπολη μέσω του Συστήματος Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Ε.Μ.Π. με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και για τμήματα της Εγνατίας Οδού από την Εγνατία Οδό Α.Ε. για την περίοδο 2005 – 2010. Για την διερεύνηση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης ατυχημάτων «πριν» και «μετά» με μεγάλη περιοχή ελέγχου με ελέγχους Χ2 και λόγου πιθανοτήτων, ενώ ως περιοχές ελέγχου επιλέχθηκαν το σύνολο του υπεραστικού δικτύου και το σύνολο των εθνικών οδών της χώρας. Από την εφαρμογή της μεθοδολογίας προέκυψε στατιστικά σημαντική αύξηση του αριθμού των νεκρών στο τμήμα Αθήνα – Θήβα ένα έτος μετά την αύξηση του ορίου ταχύτητας που ενδεχομένως οφείλεται στην αύξηση του ορίου ταχύτητας και στη συνέχεια παύει να είναι στατιστικά σημαντική πιθανώς λόγω βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην υποδομή. Στο τμήμα Αθήνα – Τρίπολη προκύπτει μείωση στα ατυχήματα και τους παθόντες που πιθανώς οφείλεται σε βελτιώσεις στην υποδομή ενώ στην Εγνατία Οδό δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική μεταβολή πιθανώς λόγω των υψηλών γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού που μπορούν να ικανοποιήσουν το υψηλότερο όριο ταχύτητας.