Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η εξέταση των επιπτώσεων ενός κυκλοφοριακού συμβάντος σε κεντρικό αστικό οδικό δίκτυο της Αθήνας και η αντιμετώπισή του μέσω της εφαρμογής εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης της κυκλοφορίας, με χρήση του προγράμματος μικροσκοπικής προσομοίωσης pt Vissim. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ορίσθηκαν ως δείκτες λειτουργικής απόδοσης ο χρόνος διαδρομής, οι καθυστερήσεις, ο μέσος αριθμός στάσεων ανά όχημα και το μήκος ουρών. Το πρώτο σενάριο αντιμετώπισης αφορά στην επέμβαση στους χρόνους των φωτεινών σηματοδοτών επί του οδικού άξονα του συμβάντος. Το δεύτερο σενάριο αντιμετώπισης περιλαμβάνει την καθοδήγηση των οχημάτων σε εναλλακτική διαδρομή, η οποία προτείνεται στους οδηγούς μέσω Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων ανάντη του συμβάντος. Από την εφαρμογή των μοντέλων, στα συγκεκριμένα κυκλοφοριακά δεδομένα, προέκυψε ότι οι κυκλοφοριακές συνθήκες βελτιώνονται σημαντικά στο πρώτο εναλλακτικό σενάριο, ενώ στο δεύτερο, η επιδείνωση στα οδικά τμήματα της εναλλακτικής διαδρομής είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τη βελτίωση που προσφέρει.