Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση των κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν τα ατυχήματα των μοτοσικλετών στην Ελλάδα, συγκριτικά με τα ατυχήματα των επιβατικών αυτοκινήτων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα επεξεργασμένα στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Ε.Μ.Π. και αναπτύχθηκαν ειδικά στατιστικά μοντέλα λογαριθμογραμμικής παλινδρόμησης. Η εφαρμογή των μοντέλων αυτών οδήγησε στον προσδιορισμό της επιρροής διαφόρων παραγόντων, όπως τύπος περιοχής, ηλικία, φωτισμός, τύπος ατυχήματος κλπ στον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών. Προέκυψε ότι  ο αριθμός των εμπλεκόμενων στο ατύχημα οχημάτων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιρροής στο μοντέλο των νεκρών, ενώ ο τύπος του ατυχήματος επηρεάζει περισσότερο τους βαριά και τους ελαφρά τραυματίες. Η επιρροή αυτή είναι μεγαλύτερη στις μοτοσικλέτες απ’ ότι στα επιβατικά αυτοκίνητα.