Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει στόχο τη διερεύνηση της σχετικής επικινδυνότητας της οδού, ανά ηλικία οδηγού, συναρτήσει επιλεγμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών, όπως εκείνα που περιέχονται στη βάση δεδομένων του Τομέα ΜΣΥ, ΕΜΠ. Η έλλειψη δεδομένων για τα οχηματοχιλιόμέτρα και επιβατοχιλιόμετρα οδήγησε την εισαγωγή της έννοιας της σχετικής επικινδυνότητας της οδού η οποία επιτρέπει την ανάλυση χωρίς δεδομένα κυκλοφορίας. Η στατιστική ανάλυση που ακολούθησε οδήγησε στον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και προέκυψαν δυο μαθηματικές εξισώσεις. Η πρώτη συνδυάζει την κατωφέρεια της οδού με την ηλικία του οδηγού, τον αριθμό των λωρίδων ανά κατεύθυνση και την διαγράμμιση κατευθύνσεων στον άξονα της οδού. Η δεύτερη αφορά στην οριζοντιογραφία της οδού και συσχετίζει την δεξιά στροφή με την ηλικία του εμπλεκόμενου στο ατύχημα οδηγού, τον αριθμό λωρίδων ανά κατεύθυνση, τη διαγράμμιση κατευθύνσεων στον άξονα της οδού και την κεντρική νησίδα διαχωρισμού των κατευθύνσεων. Από ανάλυση αυτές προκύπτει ότι οι νέοι οδηγοί από 18 έως και 36 ετών είναι πιο επιρρεπείς στα οδικά ατυχήματα όταν τα χαρακτηριστικά της οδού είναι δυσμενή όπως για παράδειγμα όταν δεν υπάρχει διαγράμμιση κατευθύνσεων, ενώ αντίθετα οδηγοί από 37 έως και 55 ετών εμπλέκονται σε μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων για ευμενή χαρακτηριστικά της οδού.