Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της σκοπιμότητας της κατασκευής πεζογεφυρών στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Αρχικά εντοπίστηκαν τα επικίνδυνα οδικά τμήματα για την πενταετία 2007 έως 2011 μέσω της μεθόδου Ποιοτικού Ελέγχου, αξιοποιώντας τα στοιχεία των ατυχημάτων των πεζών και τα στοιχεία των κυκλοφοριακών φόρτων για έντεκα κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας που παρουσιάζουν υψηλή κυκλοφορία πεζών. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε η μέθοδος Ανάλυσης των Ατυχημάτων ‘’πριν’’ και ‘’μετά’’ με μεγάλη περιοχή ελέγχου για ορισμένες ήδη υπάρχουσες πεζογέφυρες σε οδικούς άξονες με παρόμοια χαρακτηριστικά με τους εξεταζόμενους, προκειμένου μέσω της σύγκρισης να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα που θα επιφέρει η πιθανή τοποθέτηση πεζογεφυρών. Από την εφαρμογή της μεθόδου Ποιοτικού Ελέγχου προέκυψαν 16 επικίνδυνα οδικά τμήματα για τους πεζούς, ενώ στα αποτελέσματα της μεθόδου του δεύτερου σκέλους διαπιστώθηκε έντονη ανομοιομορφία μεταξύ των έξι εξεταζόμενων πεζογεφυρών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την πραγματική επιρροή των πεζογεφυρών στον αριθμό των ατυχημάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με επί τόπου παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα 16 επικίνδυνα οδικά τμήματα, προέκυψαν αυξημένες δυνατότητες κατασκευής πεζογέφυρας στα τέσσερα από αυτά, ενώ σε άλλα τέσσερα η πιθανή δημιουργία πεζογέφυρας κρίθηκε εφικτή αλλά με περιορισμένες δυνατότητες.