Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η ανάλυση των χαρακτηριστικών της επιθετικής οδήγησης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, εξεταστήκαν τα χαρακτηριστικά των επιθετικών οδηγών, κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί ένα προφίλ επιθετικών οδηγών, αποσαφηνίστηκε ο όρος “επιθετική οδήγηση”, μελετήθηκε η σχέση της επιθετικής οδήγησης με την εμπλοκή του οδηγού σε ατύχημα και καθορίστηκαν οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η επιθετική οδήγηση.
Για την επίτευξη του στόχου της εργασίας, αναλύθηκαν οι απαντήσεις της πανευρωπαϊκής έρευνας οδικής ασφαλείας ESRA.  Περισσότεροι από 17.000 οδηγοί, οι 11.000 από τους οποίους ήταν συχνοί χρηστές οδού, κλήθηκαν να απαντήσουν ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων από τις όποιες επιλέχτηκαν εκείνες που αφορούν θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, τους ελέγχους της Τροχαίας και γενικότερα όλες τις παράγωγες οδικές συμπεριφορές του επιθετικού στυλ οδήγησης.
Για τη στατιστική επεξεργασία και την ανάπτυξη των μαθηματικών μοντέλων χρησιμοποιηθήκαν οι εξής στατιστικές μέθοδοι: Ανάλυση Παραγόντων, Ανάλυση Διωνυμικής Συσχέτισης, Ανάλυση Αξιοπιστίας, Δυαδική Λογιστική Παλινδρόμηση, Αρνητική Διωνυμική Παλινδρόμηση.
Από την στατιστική ανάλυση προκύψαν τα τελικά μοντέλα που αποτυπώνουν τη συσχέτιση μεταξύ της επιθετικής οδήγησης και τους ελέγχους της Τροχαίας και των αριθμό των ατυχημάτων που οφείλονται σε αυτήν. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στους παρακάτω πίνακες.