Η έλευση των αυτόνομων οχημάτων θα αποτελέσει σύντομα μια πραγματικότητα που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις εγείροντας ταυτόχρονα εύλογα το ερώτημα της αποδοχής τους από το ευρύ κοινό. Το ερώτημα αυτό έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τους ερευνητές σε διεθνές επίπεδο, χωρίς, ωστόσο, να έχουν διεξαχθεί αντίστοιχες έρευνες στην Ελλάδα. Με την παρούσα Διπλωματική Εργασία διενεργείται μια προσπάθεια κάλυψης αυτού του κενού θέτοντας ως στόχο τη διερεύνηση της αποδοχής και την πρόθεση αγοράς αυτόνομων οχημάτων από τους Έλληνες οδηγούς, καθώς και τις απόψεις των οδηγών για τα αυτόνομα οχήματα και την τεχνολογία τους γενικότερα. Για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δεδηλωμένης προτίμησης και υποθετικά σενάρια κόστους, χρόνου, και ασφάλειας ταξιδιού, τα οποία συμπεριελήφθησαν σε ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης από τα οποία εξήχθησαν οι συναρτήσεις χρησιμότητας που περιγράφουν με μαθηματικό τρόπο τη συμπεριφορά των οδηγών απέναντι στα αυτόνομα οχήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτή η συμπεριφορά εξαρτάται μεταξύ άλλων από το κόστος, τον χρόνο, και το επίπεδο της ασφάλειας των οχημάτων, την ύπαρξη συστημάτων υποστήριξης οδηγού (GPS, υποβοήθηση στάθμευσης) στα αυτοκίνητα σήμερα, την άποψή τους για την κυκλοφορία αυτόνομων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και ταξί στους δρόμους, την οδηγική τους εμπειρία, την ηλικία, και το οικογενειακό τους εισόδημα.