Η παρούσα Διπλωματική Εργασία στοχεύει στην συγκριτική ανάλυση της συμπεριφοράς νέων οδηγών σε συνθήκες πραγματικές και προσομοίωσης σε αστική οδό. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, συλλέχθηκαν κατάλληλα στοιχεία μέσω μίας πειραματικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι συμμετέχοντες οδήγησαν σε πραγματικές οδικές συνθήκες αστικού περιβάλλοντος και σε προσομοιωτή οδήγησης εκτελώντας διάφορα σενάρια. Χρησιμοποιώντας την λογαριθμοκανονική παλινδρόμηση διερευνήθηκε η επιρροή του περιβάλλοντος οδήγησης (προσομοιωτής, οδός), των βασικών χαρακτηριστικών του οδηγού (ηλικία, φύλο, εμπλοκή σε ατύχημα με συνομιλία κ.λπ) και του τρόπου οδήγησής του (π.χ. μέσος όρος επιταχύνσεων, μέσος όρος επιβραδύνσεων και οι μέσοι όροι των αντίστοιχων τυπικών αποκλίσεων) στη μεταβολή της μέσης ταχύτητας οδήγησης. Από την εφαρμογή των μαθηματικών μοντέλων που αναπτύχθηκαν, προκύπτει ότι οι απόλυτες τιμές των κυκλοφοριακών επιδόσεων των οδηγών παρουσιάζουν σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο οδικά περιβάλλοντα, σε αντίθεση με τις σχετικές διαφορές της συμπεριφοράς τους οι οποίες παραμένουν στην πλειοψηφία τους ίδιες. Συγκεκριμένα, η διαφορά των ταχυτήτων ανάμεσα στους γρήγορους και στους αργούς οδηγούς είναι η ίδια στα δύο περιβάλλοντα οδήγησης, όπως άλλωστε παρατηρείται και η ίδια διαφορά ταχυτήτων στα δύο οδικά περιβάλλοντα ανάμεσα στους οδηγούς που συνομιλούν και δεν συνομιλούν με τον συνοδηγό τους.