Ο κύριος στόχος της Διδακτορικής Διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τη συγκριτική αξιολόγηση της οδηγικής επίδοσης ως προς την ασφάλεια σε επίπεδο ταξιδιού και οδηγού με τη χρήση τεχνικών της επιστήμης δεδομένων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, καθορίζεται ένας δείκτης επίδοσης της οδήγησης ως προς την ασφάλεια βασισμένος στις μετρήσεις των χαρακτηριστικών του ταξιδιού και της οδηγικής συμπεριφοράς που συλλέγονται από συσκευές έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά οδήγησης κάθε ομάδας επίδοσης που προκύπτει και εντοπίζονται τα κύρια μοτίβα οδήγησης. Μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες της μεθόδου της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis – DEA), είναι ο σημαντικός χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας, η οποία ξεπερνιέται χρησιμοποιώντας τεχνικές υπολογιστικής γεωμετρίας. Επιπλέον, η παρούσα διδακτορική έρευνα προτείνει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τον εντοπισμό των ταξιδιών ενός δείγματος που έχουν την χαμηλότερη επίδοση καθώς επίσης και για την εκτίμηση του επιπέδου των οδηγικών χαρακτηριστικών που πρέπει να φτάσει κάθε ταξίδι με χαμηλή επίδοση για να καταστεί αποδοτικό. Τέλος, ο στόχος αυτής της διατριβής είναι να μελετήσει τη χρονική εξέλιξη της οδηγικής επίδοσης και να προσδιορίσει τα κύρια μοτίβα οδήγησης και τα προφίλ των ομάδων οδηγών που σχηματίζονται.