Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός των κρίσιμων παραγόντων εντοπισμού οδικών συμβάντων σε αστικές περιοχές. Η συλλογή των στοιχείων έγινε από μία μεγάλη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε μέσω πειράματος
σε προσομοιωτή οδήγησης. Για την ανάλυση των δεδομένων αναπτύχθηκαν δύο στατιστικά μοντέλα, συγκεκριμένα ένα μοντέλο διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης και ένα μοντέλο τυχαίων δασών, με εξαρτημένη μεταβλητή την ύπαρξη ή όχι συμβάντος. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων σε καταστάσεις που
αφορούσαν σε ένα λεπτό πριν το συμβάν, στη διάρκεια του συμβάντος καθώς και στο συνδυασμό αυτών των καταστάσεων με σκοπό την διερεύνηση ύπαρξης κοινών παραγόντων στην ομάδα των εξεταζόμενων μεταβλητών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το μοντέλο τυχαίων δασών παρουσίασε τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα στην ικανότητα πρόβλεψης ύπαρξης συμβάντων με χαμηλότερη πιθανότητα λάθος προβλέψεων, συγκριτικά με εκείνο της διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης. Από την παραγοντική ανάλυση, προέκυψε ότι η κατάσταση ενός λεπτού πριν το συμβάν μπορεί
να περιγραφεί μέσω της ταχύτητας, της απόκλισης του οχήματος από το μέσο της οδού και της απόστασης από τη δεξιά οριογραμμή. Ομοίως, η κατάσταση που αφορά σε στοιχεία κατά τη διάρκεια του συμβάντος μπορεί να περιγραφεί καλύτερα μέσω της ταχύτητας και της διαμήκους και πλευρικής επιτάχυνσης. Τέλος, γίνονται προτάσεις για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων καθώς και για περαιτέρω έρευνα του αντικειμένου.