Στόχο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της αποδοχής της μείωσης του ορίου ταχύτητας από 90 χλμ./ώρα σε 80 χλμ./ώρα στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας καθώς και η διερεύνηση της κοινωνικο-οικονομικής ανταποδοτικότητα της προτεινόμενης επέμβασης μέσω της Ανάλυσης Κόστους Ωφελειών (Cost Benefit Analysis). Για αυτό το σκοπό, αναπτύχθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από 408 μετακινούμενους με βάση τη μέθοδο της δεδηλωμένης προτίμησης για 10 υποθετικά σενάρια με διακυμάνσεις των μεταβλητών χρόνου, κατανάλωσης καυσίμου και πιθανότητας οδικού ατυχήματος με τραυματισμό. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν δύο μοντέλα πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης και ένα μοντέλο διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης από τα
οποία προέκυψαν οι μεταβλητές που επηρεάζουν την επιλογή του χρήστη: η αύξηση του χρόνου ταξιδιού, η μείωση κατανάλωσης καυσίμου, η μείωση πιθανότητας οδικών ατυχημάτων με τραυματισμό, η εμπειρία οδήγησης, το κύριο μέσο μετακίνησης από και προς την εργασία, ο ρόλος της ταχύτητας για την πρόκληση ατυχημάτων, ο ρόλος των πεζών στην επιλογή ταχύτητας οδήγησης και ορισμένα δημογραφικά στοιχεία. Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Κόστους Ωφελειών (CBA) με σκοπό τον έλεγχο ανταποδοτικότητας της εφαρμογής του εν λόγω μέτρου, με χρονικό ορίζοντα έως το 2030. Κατά την ανάλυση υπολογίστηκε το κόστος επένδυσης και οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία, στη μείωση των οδικών ατυχημάτων και στο περιβάλλον εκφρασμένες σε χρηματικές μονάδες και προέκυψε ότι η μείωση του ορίου ταχύτητας σε 80 χλμ./ώρα στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας κρίνεται οικονομικά ιδιαίτερα θετική για την κοινωνία παρουσιάζοντας θετική οικονομική Καθαρά Παρούσα Αξία (ENPV=170,7 εκατ. €) και υψηλό Οικονομικό Δείκτη Εσωτερικής Απόδοσης (ERR=39.1%).