Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εξετάζει την επίδραση της τιμής του καυσίμου στη βελτίωση της απότομης συμπεριφοράς του οδηγού στην Ελλάδα. Αναλύονται οι συνέπειες της τιμής του καυσίμου στην συμπεριφορά του οδηγού και εξετάζεται πώς η μεταβολή της τιμής μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο οδήγησης, τις απότομες κινήσεις των οδηγών και την ταχύτητα τους.Η έρευνα περιλαμβάνει στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις τιμές των καυσίμων και τη συμπεριφορά των οδηγών για τα έτη μεταξύ 2019 έως 2022. Προκύπτουν αποτελέσματα τα οποία επιβεβαιώνουν την επιρροή της τιμής του καυσίμου στην απότομη συμπεριφορά των οδηγών. Παρατηρήθηκε ότι σε περιόδους αυξημένης τιμής των καυσίμων, οι οδηγοί βελτίωσαν τον τρόπο οδήγησής τους και ήταν πιο προσεκτικοί στο έργο της οδήγησης, εκτελώντας λιγότερα απότομα συμβάντα.Τέλος, προτείνονται πιθανές λύσεις και πολιτικές που μπορούν να υιοθετηθούν για να ενθαρρύνουν την πιο οικολογική οδήγηση και να μειώσουν την απότομη συμπεριφορά των οδηγών, όπως η προώθηση των οχημάτων με μικρή κατανάλωση καυσίμων, η εκπαίδευση των οδηγών και η επιβολή προστίμων για παραβάσεις.