Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της κοινωνικο-οικονομικής σκοπιμότητας της εισαγωγής ΔΔΣ στην Αθήνα. Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (CBA) για την αξιολόγηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της λειτουργίας των ΔΔΣ στην Αθήνα, μέχρι το έτος 2030. Στο πλαίσιο της ανάλυσης εξετάστηκαν τέσσερα Σενάρια, λαμβάνοντας υπόψη 0% (S0-do nothing), 50% (S1), 72,5% (S2) και 100% (S3) έκπτωση, στα κόμιστρα των εισιτηρίων των δημόσιων μεταφορών. Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένα πολυωνυμικό λογιστικό μοντέλο για να διερευνηθεί, για καθένα από τα σενάρια S1-S3, η αποδοχή των Αθηναίων όσον αφορά τις ΔΔΣ έναντι του ΙΧ αυτοκινήτου, αξιοποιώντας δεδομένα από έρευνα ερωτηματολογίου δεδηλωμένης προτίμησης. Η κοινωνικο-οικονομική ανάλυση κατέδειξε ότι η εισαγωγή των ΔΔΣ στην Αθήνα μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική ευημερία, κυρίως λόγω της μετατόπισης του τρόπου μετακίνησης από τα ΙΧ οχήματα στις ΔΣ.