Σχετικά με τα προηγμένα συστήματα υποστήριξης του οδηγού και τα συστήματα πληροφοριών για τα μηχανοκίνητα δίκυκλα, διαπιστώνεται περιορισμένη ανάπτυξη αν και από σχετικές έρευνες προκύπτει ότι η ευρεία ανάπτυξη και χρήση των συστημάτων αυτών θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των ατυχημάτων με μηχανοκίνητα δίκυκλα. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο τη κατανόηση γενικών και συγκεκριμένων συστημικών  παραγόντων, που ενδέχεται να επηρεάσουν την αποδοχή βοηθητικών συστημάτων για μηχανοκίνητα δίκυκλα  καθώς και των εμποδίων στην πρόσληψη και στην ορθή χρήση των συστημάτων αυτών, μέσω μιας μεγάλης κλίμακας έρευνας σε Ευρωπαίους αναβάτες. Η έρευνα ήταν διαθέσιμη σε επτά γλώσσες και συνολικά συμμετείχαν σε αυτή 6.297 άτομα. Οι συμμετέχοντες ήταν συχνοί αναβάτες, οι οποίοι οδηγούσαν δίκυκλα κυρίως για σκοπούς αναψυχής και είχαν καλή γνώση των βοηθητικών συστημάτων. Από την ανάλυση σε ομάδες προέκυψαν δύο ομάδες με βάση τη συνολική αποδοχή των βοηθητικών συστημάτων. Οι ομάδες κανονικής και χαμηλής αποδοχής, διέφεραν στις πρακτικές οδήγησης, στην αντίληψη κινδύνου, στις στάσεις απέναντι στην παράβαση κανόνων, καθώς και σε κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Η συνολική αποδοχή ήταν χαμηλή, αλλά οι αναβάτες που αντιλαμβάνονταν μεγαλύτερο κίνδυνο στην οδήγηση δικύκλων παρουσίαζαν μεγαλύτερη αποδοχή. Η μέγιστη αποδοχή διαπιστώθηκε για τα συστήματα τα οποία δεν παρεμβαίνουν στην οδήγηση , είναι ευρέως γνωστά ή/και θεωρούνται αξιόπιστα (π.χ. νυχτερινή όραση, ABS, eCall, προηγμένα συστήματα εμπρόσθιου φωτισμού). Γενικά, οι αναβάτες πιστεύουν ότι οι υφιστάμενοι εξοπλισμοί ασφαλείας (π.χ. κράνοι, προστατευτικά ρούχα) είναι πιο αξιόπιστα, παρέχουν μεγαλύτερη προστασία και είναι σημαντικά πιο φθηνά σε σχέση με την υποστηρικτική τεχνολογία. Οι αναβάτες πιστεύουν ότι οι καινοτομίες πρέπει να επικεντρωθούν στον προστατευτικό εξοπλισμό, μιας και πιστεύουν ότι η πρόληψη των ατυχημάτων επιτυγχάνεται καλύτερα με την εκπαίδευση των αναβατών. Τέλος, οι αναβάτες θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην κατάσταση των ελαστικών του οχήματος, ενώ τα συστήματα ελέγχου της πίεσης των ελαστικών κρίνονται ως δυνητικά χρήσιμα.