Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων μελών Πανεπιστημιουπόλεων της Μεσόγειου για την βιώσιμη κινητικότητα, έτσι ώστε να προκύψουν τα απαραίτητα συμπεράσματα για τη διάθεση των μετακινούμενων προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση, καθώς και για τα κριτήρια που επηρεάζουν την εφαρμογή της. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά και επιτόπια, το οποίο συμπληρώθηκε από μέλη 7 πανεπιστημιακών πανεπιστημιουπόλεων της Μεσογείου. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αναλύθηκαν μέσω των μεθόδων της ανάλυσης παραγόντων και της γραμμικής παλινδρόμησης και προέκυψαν χρήσιμες διαπιστώσεις σχετικά με τις προτιμήσεις των ερωτώμενων για τα διάφορα μεταφορικά μέσα, τη στάση τους στα προβλήματα μετακίνησης που παρουσιάζονται, καθώς επίσης και στα αντίστοιχα μέτρα βελτίωσης που προτείνονται. Σημαντικές αποδείχτηκαν στην έρευνα παράμετροι, όπως ο χρόνος μετακίνησης, η ασφάλεια και η δυνατότητα ευελιξίας, η άνεση, το κόστος, η αξιοπιστία.