Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων του τουρισμού στα οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, έγινε ανάλυση δεδομένων για οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα την περίοδο 2011-2015. Παρατηρήθηκε ότι τα οδικά ατυχήματα και οι σχετικοί τραυματισμοί αυξάνονται κατά την τουριστική περίοδο και τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων από οδικά ατυχήματα στις τουριστικές περιοχές αντιστοιχούν στους νέους και στα δίκυκλα. Επιπλέον, η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος ανά εθνικότητα και περιοχή υπολογίστηκε με τη χρήση της μεθόδου της εξαγόμενης έκθεσης σε κίνδυνο. Διαπιστώθηκε ότι οι ξένοι τουρίστες έχουν υψηλότερη πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος σε σχέση με τους Έλληνες και τους μετανάστες, καθώς και ότι η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος για τους ξένους οδηγούς είναι πολύ υψηλότερη στις μη τουριστικές περιοχές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιτρέπουν μία συνολική αξιολόγηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στις τουριστικές και μη τουριστικές περιοχές της Ελλάδας. Τέλος, προτείνονται ορισμένες συστάσεις για την ενίσχυση του ασφαλούς τουρισμού.