Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη διεθνών αρχείων δεδομένων οδικών ατυχημάτων στην Ευρώπη.  Σήμερα, υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ διεθνή αρχεία δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που προτείνουν σειρές στοιχείων οδικών ατυχημάτων.  Οι στόχοι και το πλαίσιο αυτών των αρχείων διαφέρουν σημαντικά με αποτέλεσμα να λειτουργούν συμπληρωματικά στις περισσότερες των περιπτώσεων.  Παρά τη λειτουργία αυτών των διεθνών αρχείων, οι στόχοι της διεθνούς ανάλυσης δεδομένων των οδικών ατυχημάτων παραμένουν απόμακροι.  Ένας αριθμός ενεργειών, είναι απαραίτητος για την επίλυση των δομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτές οι διεθνείς βάσεις δεδομένων στην προσπάθεια ικανοποίησης της συνεχώς απαιτητικότερης ζήτησης για διεθνή δεδομένα οδικών ατυχημάτων.  Ανάμεσα στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνεται η εναρμόνιση των δεδομένων και των ορισμών τους, ένας καλύτερος ποιοτικός έλεγχος της αξιοπιστίας των δεδομένων, η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διανομής των στοιχείων και η χρήση αποτελεσματικότερων πληροφοριακών συστημάτων.