Στην εργασία πραγματοποιείται ανασκόπηση και κριτική αξιολόγηση της υφιστάμενης έρευνας της συμπεριφοράς των πεζών σε αστικές περιοχές, με έμφαση σε δύο ξεχωριστά, αλλά συμπληρωματικά θέματα: την επιλογή διαδρομής και την επιλογή θέσης διάσχισης οδού. Αρχικά πραγματοποιείται διεξοδική ανασκόπηση των υφιστάμενων προτύπων επιλογής διαδρομής πεζού. Προκύπτει ότι τα υφιστάμενα πρότυπα είναι πιο μακροσκοπικά και πιο στοχαστικά από όσο χρειάζεται και σπανίως περιλαμβάνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Επίσης, παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα υφιστάμενα πρότυπα διάσχισης οδού από πεζούς. Προκύπτει ότι, παρόλο που η προσέγγισή τους είναι συνήθως λεπτομερής, αιτιοκρατική και προσανατολισμένη προς τις κυκλοφοριακές παραμέτρους, αυτά αναφέρονται συνήθως σε συμπεριφορά τοπικού επιπέδου και δεν εξετάζουν όλες τις πιθανές κατηγορίες παραμέτρων. Προκύπτει επίσης ότι οι δύο αυτές συμπληρωματικές και πιθανότατα αλληλοεξαρτώμενες εκφάνσεις της συμπεριφοράς των πεζών εξετάζονται πάντα ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης αναδεικνύουν την έλλειψη συνολικής και αναλυτικής θεώρησης της συμπεριφοράς των πεζών κατά μήκος ολόκληρων διαδρομών σε αστικές περιοχές. Επίσης, προσδιορίζεται η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανάλυσης της συμπεριφοράς των πεζών, η οποία θα πρέπει να είναι ευέλικτη, εξατομικευμένη και πιο αιτιοκρατική. Αντίστοιχα, αναλύεται μια σειρά μεθόδων προτυποποίησης ως γενικό πλαίσιο για περαιτέρω έρευνα.