Μια διαδρομή πεζού είναι μια διαδικασία στον χώρο και τον χρόνο που πραγματοποιείται υπό διάφορες καταστάσεις  και σχετίζεται με διάφορες αποφάσεις που λαμβάνονται σε συγκεκριμένες  χρονικές στιγμές και τοποθεσίες στο αστικό δίκτυο. Η ανάλυση των διαδρομών των πεζών αναφορικά με τη διασχιση της οδού είναι ένα πολύπλοκο έργο, το οποίο συχνά περιορίζεται από την έλλειψη κατάλληλων και λεπτομερών δεδομένων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και ο έλεγχος κατάλληλων δεικτών της συμπεριφοράς των πεζών αναφορικά με τη διάσχιση των οδών κατά μήκος αστικών διαδρομών και μιας μεθοδολογίας για τη συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων δεδομένων για την ανάλυση αυτής της συμπεριφοράς. Αρχικά, προτείνεται ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεικτών για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των πεζών σε αστικές περιοχές (π.χ. μέση διάρκεια διαδρομής, αριθμός, τύπος και θέση διάσχισης της οδού). Στη συνέχεια αναπτύσσεται ένα εργαλείο GIS για την αποθήκευση και την ενσωμάτωση των πληροφοριών από τις διαδρομές των πεζών και τις διασχίσεις των οδών που πραγματοποίησαν, με άλλες γεωγραφικές πληροφορίες (π.χ. λειτουργία και γεωμετρία οδικού δικτύου, έλεγχος της κυκλοφορίας και εγκαταστάσεις για πεζούς ). Η προτεινόμενη προσέγγιση ελέγχεται στη συνέχεια,  σε επίπεδο δικτύου, σε ένα δείγμα διαδρομών πεζών, το οποίο συλλέγεται από μια έρευνα πεδίου. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς των πεζών σχετικά με τη διάσχιση των οδών, όπως η τάση να διασχίζουν στην αρχή της διαδρομής και η τάση να διασχίζουν την οδό από θέσεις εκτός κόμβων όταν δεν είναι διαθέσιμοι κόμβοι με σηματοδότηση. Τα αποτελέσματα αναλύονται περαιτέρω σε σχέση με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις διαχείρισης. Συμπεραίνεται ότι, η προτεινόμενη προσέγγιση είναι πολύ αποτελεσματική για την ανάλυση της συμπεριφοράς των πεζών κατά τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές.