Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει μία μεθοδολογία για τον υπολογισμό της επιρροής των προηγμένων συστημάτων υποστήριξης του οδηγού στην απόδοση των δικτύων κυκλοφορίας και το περιβάλλον.  Η μεθοδολογία προτείνει ένα σύνολο προτύπων προσομοίωσης της κυκλοφορίας και της εκπομπής ρύπων, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και σε μικροσκοπικό επίπεδο.  Αναλύεται σειρά θεμάτων σχετικών με τα πρότυπα και παρουσιάζονται τα απαραίτητα για τη μεθοδολογία δεδομένα εισόδου και εξόδου.  Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε ενδεικτικά και προσδιορίστηκε η επιρροή στην κυκλοφορία των συστημάτων που προσαρμόζουν την ταχύτητα μετακίνησης (ACC) σε ένα αστικό δίκτυο.  Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δείχνουν ότι η επιρροή των συστημάτων ACC μπορεί να είναι σημαντική για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών παραμέτρων κατά την ώρα αιχμής για τις περιπτώσεις όπου σημαντικός αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν στο εξεταζόμενο δίκτυο είναι εξοπλισμένος με τα συστήματα αυτά.