Στην εργασία αυτή αναλύεται, με τη χρήση μιας έρευνας πεδίου δεδηλωμένης προτίμησης (stated preference), η ευαισθησία των Ελλήνων οδηγών σε μια υποθετική αύξηση της αστυνόμευσης για παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας και αντικανονικού προσπεράσματος. Με δεδομένη την ένταση της αστυνόμευσης, οι οδηγοί ερωτήθηκαν κατά πόσο θα διατηρούσαν τη συνήθη τους κυκλοφοριακή παραβατική συμπεριφορά (με κίνδυνο να λάβουν πρόστιμο) ή θα συμμορφώνονταν (με αποτέλεσμα αυξημένους χρόνους διαδρομής). Εκτιμήθηκε ένα οικονομετρικό πρότυπο τύπου mixed logit και πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τις κύριες παραμέτρους. Το οικονομετρικό αυτό πρότυπο αποτυπώνει την ετερογένεια στο δείγμα και καταδεικνύει με κατάλληλες τυχαίες μεταβλητές τη συσχέτιση μεταξύ απαντήσεων από το ίδιο άτομο. Από την εφαρμογή του μοντέλου προέκυψε ότι η συμπεριφορά των οδηγών που συμμετείχαν στην έρευνα εξαρτάται τόσο από κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, όσο και από στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη διαδρομή. Επίσης, με βάση την ανάλυση ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκε, προκύπτει ότι αν και ο μέσος Έλληνας οδηγός μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ριψοκίνδυνος, υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες που επιδεικνύουν τάσης παραβατικότητας των κανόνων κυκλοφορίας. Τα ευρήματα αυτά είναι χρήσιμα καθώς μπορούν π.χ. να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία στοχευμένων πολιτικών αστυνόμευσης (ή διαφημιστικών εκστρατειών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών) με στόχο τις συγκεκριμένες δημογραφικές ομάδες με αυξημένες τάσεις παραβατικότητας.