Η εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στην οδική ασφάλεια. Πραγματοποιήθηκε αναλυτικήανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την επιρροή των διαφημιστικών πινακίδων στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια των οδηγών. Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε στατιστική ανάλυση «πριν» και «μετά», με ομάδες ελέγχου, σε αρκετές οδούς της Αθήνας με διαφορετικά χαρακτηριστικά προκειμένου να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ της τοποθέτησης ή της αφαίρεσης των διαφημιστικών πινακίδων και της σχετικής εμφάνισης οδικών ατυχημάτων. Τα δεδομένα οδικών ατυχημάτων για περιόδους «πριν» και «μετά» για τις εξεταζόμενες περιοχές και τις θέσεις ελέγχου, συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Οι περίοδοι «πριν» και «μετά» ποικίλουν μεταξύ 2,5 έως 6 ετών. Από την στατιστική ανάλυση δεν προκύπτει καμία στατιστική συσχέτιση μεταξύ των οδικών ατυχημάτων και των διαφημιστικών πινακίδων σε καμία από τις εννέα εξεταζόμενες περιοχές, καθώς τα διαστήματα εμπιστοσύνης των εκτιμώμενων επιπτώσεων στην ασφάλεια δεν είναι στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.  Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το ότι, στις εξεταζόμενες περιοχές, οι οδηγοί δέχονται υπερβολικό όγκο πληροφοριών (πινακίδες κυκλοφορίας, πινακίδες κατεύθυνσης, επιγραφές καταστημάτων, πεζοί, και άλλα οχήματα, κλπ.) με αποτέλεσμα το πρόσθετο φορτίο πληροφοριών από διαφημιστικές πινακίδες να μην προκαλεί περαιτέρω απόσπαση της προσοχής τους.