Η εργασία αυτή αφορά στην επικινδυνότητα των αλλοδαπών και γηγενών οδηγών σε διαφορετικού τύπου οδικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Ειδικότερα, στόχος της ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός της συνδυαστικής επιρροής της εθνικότητας του οδηγού, του τύπου περιοχής (κατοικημένη / μη κατοικημένη), της ύπαρξης διασταύρωσης και των συνθηκών φωτισμού (ημέρα / νύχτα) στην πιθανότητα πρόκλησης οδικού ατυχήματος (επικινδυνότητα). Μέθοδος: Χρησιμοποιούνται στοιχεία οδικών ατυχημάτων από την εθνική βάση δεδομένων οδικών ατυχημάτων της Ελλάδας, σε μια ιεραρχική λογαριθμο-γραμμική ανάλυση. Εφαρμόζεται η μέθοδος της εξαγόμενης έκθεσης στον κίνδυνο, λόγω της έλλειψης στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο των οδηγών. Για την ποσοτικοποίηση της επιρροής των διάφορων μεταβλητών στη σχετική επικινδυνότητα, συγκρίνονται οι  παρατηρηθέντες και υπολογισθέντες λόγοι πιθανοτήτων. Αποτελέσματα: Η αρχική θεώρηση ενός κορεσμένου λογαριθμο-γραμμικού προτύπου είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη όλων των επιρροών τρίτου ή υψηλότερου βαθμού, χωρίς να επιτυγχάνεται ικανοποιητική προσαρμογή του προτύπου. Αντίθετα, ένα μη κορεσμένο πρότυπο δεύτερου βαθμού παρουσιάζει πολύ ικανοποιητική προσαρμογή. Η εξέταση της μεμονωμένης και συνδυαστικής επιρροής των μεταβλητών έδειξε ότι η σημαντικότερη επιρροή στην πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος (επικινδυνότητα) προκύπτει από τους αλλοδαπούς οδηγούς στις διασταυρώσεις. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την αυξημένη επικινδυνότητα των αλλοδαπών οδηγών στην Ελλάδα. Ωστόσο, προέκυψε ότι οι αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι εμφανίζουν μειωμένη επικινδυνότητα σε σχέση με τους τουρίστες / επισκέπτες, σε οποιοδήποτε οδικό περιβάλλον.