Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς των πεζών κατά μήκος μιας πλήρους διαδρομής σε αστικό οδικό δίκτυο, με έμφαση στην αλληλεπίδρασή τους με το κυκλοφοριακό και το οδικό περιβάλλον κατά τη διάσχιση οδών. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ειδική έρευνα πεδίου, η οποία αφορούσε στην καταγραφή της συμπεριφοράς των πεζών κατά τη διάσχιση των οδών κατά μήκος πλήρους διαδρομής στο κέντρο της Αθήνας (Ελλάδα), σε πραγματικό χρόνο, με χρήση κινητής κάμερας. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, παρουσιάζεται η ανάλυση της συμπεριφοράς των πεζών κατά τη διάσχιση οδού, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των διαδρομών, των πεζών, του οδικού περιβάλλοντος και των συνθηκών κυκλοφορίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι βασικές παράμετροι των διαδρομών των πεζών (μήκος διαδρομής, ταχύτητα περπατήματος, αριθμός διασταυρώσεων) μπορεί να περιγραφούν με κατάλληλες κατανομές πιθανότητας. Φανερώνουν, επίσης, την τάση των πεζών να διασχίζουν είτε στην αρχή ή στο τέλος της διαδρομής, αυξημένη πιθανότητα διάσχισης μέσω σηματοδοτούμενων κόμβων, όπου υπάρχουν τέτοιοι, και αυξημένη πιθανότητα διάσχισης της οδού από σημεία εκτός κόμβων όταν ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι χαμηλός και σε μονόδρομους. Επιπλέον, υπάρχει μια γενική τάση των πεζών να διασχίζουν την οδό από σημεία εκτός κόμβων, όταν οι οδικές και οι κυκλοφοριακές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Αντίθετα, οι περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας και η αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου φαίνεται να αποθαρρύνουν τους πεζούς να έχουν σημαντική αλληλεπίδραση με τα οχήματα και τους οδηγούν προς την επιλογή των προστατευόμενων περιοχές διέλευσης. Η προτεινόμενη μέθοδος συλλογής δεδομένων και τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορεί να αξιοποιηθούν σε περαιτέρω έρευνα για την ανάπτυξη προτύπων συμπεριφοράς των πεζών κατά μήκος μιας πλήρους διαδρομής σε αστικές περιοχές.