Η οδική ασφάλεια είναι ένα σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας και πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό του. Η προτυποποίηση της οδικής ασφάλειας είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να συνυπολογίζει τόσο τις ποσοτικοποιήσιμες επιπτώσεις των διαφόρων παραμέτρων, όσο και τις λανθάνουσες τάσεις που δεν μπορούν πάντοτε να ποσοτικοποιηθούν. Τα απαιτούμενα δεδομένα δεν είναι πάντα διαθέσιμα, ή τουλάχιστον όχι στην επιθυμητή μορφή. Συνεπώς, συχνά υπάρχει η ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών πηγών δεδομένων, τα οποία μπορεί να συσχετίζονται με το πραγματικό φαινόμενο. Ο στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της καταλληλότητας τέτοιων εναλλακτικών μεταβλητών για τη χρήση σε πρότυπα οδικής ασφάλειας. Χρησιμοποιούνται τρία εναλλακτικά μεγέθη: (ι) αριθμός οχημάτων σε κυκλοφορία, (ιι) ΑΕΠ και (ιιι) κατανάλωση καυσίμου. Αναπτύσσονται διάφορα πρότυπα δομικών χρονοσειρών για κάθε μέγεθος για δυο Μεσογειακές χώρες με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, την Ελλάδα και την Κύπρο. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης, διατυπώνονται διάφορα συμπεράσματα, π.χ. ότι ελλείψει των πραγματικών μεγεθών, άλλα συσχετισμένα μεγέθη μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικές. Επίσης, ακόμα και σε δυο χώρες με πολλές ομοιότητες, η επιλογή του καλύτερου εναλλακτικού δείκτη διαφέρει. Αυτό υποδηλώνει ότι οι συνθήκες που καθορίζουν την επιλογή του κατάλληλου δείκτη είναι σύνθετες και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.