Σκοπός της έρευνας είναι η σύνθεση και η αξιολόγηση των διαφόρων μέτρων που εφαρμόζονται στην Ευρώπη για τη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών με βάση την αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, προτείνεται μια ομάδα μέτρων με θετική επιρροή στην ασφάλεια των πεζών δίνοντας έμφαση σε τεχνικά, μη περιοριστικά μέτρα. Πραγματοποιήθηκε εκτενής καταγραφή των μέτρων, τα οποία ιεραρχήθηκαν με βάση τις λειτουργίες που εξυπηρετούνται καθώς και τα κύρια προβλήματα οδικής ασφάλειας που αντιμετωπίζονται. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, οι περιορισμοί και οι συνέπειες του κάθε μέτρου οδήγησαν στον καθορισμό μιας ομάδας με τα “πλέον υποσχόμενα” μέτρα. Από την περιεκτική αυτή σύνθεση προέκυψε ότι είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι μηχανισμοί μέσω των οποίων οι πολιτικές οδικής ασφάλειας θα εφαρμοστούν στην πράξη σε επίπεδο “σχεδιασμού οδού” και να εξασφαλιστεί ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων με διαφορετικές αρμοδιότητες και πεδία ευθύνης.