Η εργασία αυτή βασίζεται σε έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγιο και στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων των οδηγών για θέματα οδικής ασφάλειας σε υπεραστικές οδούς και τοποθετείται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ανάλυσης της συμπεριφοράς των οδηγών απέναντι στα οδικά ατυχήματα στο υπεραστικό δίκτυο της Ελλάδας.  Με τη χρήση παραμετρικών στατιστικών μεθόδων ανάλυσης (ανάλυση διακριτότητας, παραγόντων και ομαδοποίησης) προσδιορίζεται μία σειρά από χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των οδηγών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής προτείνουν ότι οι νέοι άνδρες οδηγοί και η μεγάλη χρήση του οχήματος είναι παράγοντες που συνδέονται με την υπερβολική ταχύτητα, ενώ οι οδηγοί που οδηγούν λιγότερα οχηματοχιλιόμετρα το χρόνο είναι περισσότερο επιρρεπείς στην οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος ανεξαρτήτως ηλικίας.  Τέλος, παρά τη σχεδόν ομόφωνη πεποίθηση ότι η αστυνόμευση θα μπορούσε να είναι σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η αστυνόμευση στο υπεραστικό οδικό δίκτυο κρίνεται αναποτελεσματική.