Ο στόχος της εργασίας είναι η διατύπωση ενός απλού μαθηματικού προτύπου που συνδέει το δείκτη ιδιοκτησίας οχημάτων με τη μείωση στον αριθμό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα που παρατηρούνται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Παρουσιάζεται μια μακροσκοπική ανάλυση του επιπέδου οδικής ασφάλειας ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση μη-γραμμικών μαθηματικών προτύπων που συσχετίζουν θανόντες και αριθμό οχημάτων για την περίοδο μεταξύ 1970 και 2002. Η χρονική αυτοσυσχέτιση των στοιχείων οδηγεί σε παραβίαση τουλάχιστον μίας από τις βασικές υποθέσεις της μη-γραμμικής παλινδρόμησης. Συνεπώς, προτείνονται αυτοπαλίνδρομες (autoregressive) μορφές των προτύπων, οι οποίες ξεπερνάνε αυτούς τους περιορισμούς και παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις κατά την πρόβλεψη, ενώ εξετάζονται και λογαριθμικοί μετασχηματισμοί των μαθηματικών σχέσεων. Η χρήση των μαθηματικών αυτών προτύπων επιτρέπει τον εντοπισμό των χωρών με την καλύτερη (και αντίστοιχα χειρότερη) απόδοση από πλευράς οδικής ασφάλειας. Τα προτεινόμενα πρότυπα μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα για την αξιολόγηση των εξεταζόμενων χωρών από πλευράς οδικής ασφάλειας, καθώς και για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις σημερινές αλλά και μελλοντικές τάσεις των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών.