Η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων οδικών ατυχημάτων και πληροφοριών σχετικά με την οδική ασφάλεια περιορίζει σημαντικά τις ευκαιρίες για υλοποιηθούν στοχευμένες στρατηγικές για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ανταποκριθεί στην ανάγκη για αξιόπιστα στοιχεία, δημιουργώντας ένα νέο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας. Η δομή και ένα μεγάλο μέρος του αρχικού περιεχομένου του Παρατηρητηρίου αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Ερευνητικού Έργου SafetyNet. Η εργασία αυτή επικεντρώνει στον σχεδιασμό των κρίσιμων μερών, που περιλαμβάνουν μακροσκοπικά στοιχεία (ατυχημάτων, έκθεσης στον κίνδυνο, δεικτών απόδοσης), στοιχείων από διερευνήσεις σε βάθος και αξιοποίηση των στοιχείων (αναλύσεις, βάση δεδομένων γνώσης), καθώς και στη δομή του Παρατηρητηρίου που το καθιστά ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.