Η εργασία αυτή προτείνει τη χρήση των τεχνικών της δεδηλωμένης προτίμησης με στόχο να ληφθεί υπόψη η συμπεριφορά των επιχειρήσεων του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών απέναντι σε διάφορες παραμέτρους, μέσα στη διαδικασία πρόγνωσης του μελλοντικού μεριδίου αγοράς ανάμεσα στις οδικές και τις συνδυασμένες μεταφορές.  Δια μέσου της ανάπτυξης καταλλήλων προτύπων logit για τον άξονα Ελλάδα – Ιταλία – Βόρεια Ευρώπη, οι αποφάσεις επιλογής μέσου μεταφοράς τοποθετούνται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου οι παράμετροι κόστους και χρόνου εξετάζονται μαζί με παραμέτρους που αφορούν τη διαθεσιμότητα υποδομής μεταφορών, κρατικές επιχορηγήσεις και τη δομή των επιχειρήσεων, οδηγώντας έτσι σε μία πληρέστερη εικόνα για το πως λαμβάνονται οι αποφάσεις επιλογής μέσου μεταφοράς.  Οι επιχειρήσεις διαμεταφορέων και μεταφορέων εξετάζονται ξεχωριστά αφού οι πρώτες εμφανίζουν μία σαφώς πιο θετική προσέγγιση απέναντι στις συνδυασμένες μεταφορές από τις δεύτερες.  Η ανάλυση έδειξε καθαρά ότι λόγω της περιορισμένης ανάπτυξης της απαιτούμενης υποδομής, η σημαντικότερη παράμετρος που επηρεάζει το μελλοντικό μερίδιο αγοράς των συνδυασμένων μεταφορών είναι το επίπεδο χρηματοδοτικής βοήθειας για την αγορά του απαιτούμενου εξοπλισμού συνδυασμένων μεταφορών.  Επιπλέον, μεταβολές στο κόστος και το χρόνο ταξιδιού και τον τζίρο της επιχείρησης ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης συνδυασμένων μεταφορών αποτελούν, όπως αναμενόταν, παραμέτρους που επηρεάζουν το μερίδιο αγοράς των συνδυασμένων μεταφορών.