Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας για τη συνδυασμένη επιρροή της ηλικίας του οδηγού και του κυβισμού της μοτοσυκλέτας στη σοβαρότητα και στην τάση πρόκλησης ατυχήματος των νεαρών δικυκλιστών. Αρχικά  υπολογίζονται δείκτες σοβαρότητας ατυχημάτων και σχετικής τάσης πρόκλησης ατυχήματος δικυκλιστών, με βάση στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων οδικών ατυχημάτων της Ελλάδας. Εφαρμόζεται η μέθοδος της εξαγώμενης σχετικής επικινδυνότητας λόγω έλλειψης στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η μέθοδος της λογαριθμικής γραμμικής ανάλυσης (log-linear analysis) για την εξέταση αλληλεπιδράσεων πρώτης και δεύτερης τάξης μεταξύ ομάδων τριών παραμέτρων. Η ανάλυση της σοβαρότητας των ατυχημάτων δικυκλιστών έδειξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση δεύτερης τάξης ανάμεσα στη σοβαρότητα ατυχήματος, την ηλικία του οδηγού και τον κυβισμό του δικύκλου. Αντίθετα, δεν εντοπίστηκε αλληλεπίδραση δεύτερης τάξης στην ανάλυση της τάσης πρόκλησης ατυχήματος. Παράλληλα, διαπιστώθηκε σημαντική επιρροή της ηλικίας του δικυκλιστή στην πιθανότητα υπαιτιότητας. Η επιρροή του κυβισμού του δικύκλου δεν ήταν σημαντική.