Στόχος της  παρούσας εργασία είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση των επιπτώσεων της απόσπασης της προσοχής του οδηγού στην οδική ασφάλεια, στην Ελλάδα και διεθνώς. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούςβιβλιογραφίας και σύνθεση των αποτελεσμάτων, σχετικά με πηγές απόσπασης της προσοχής εντός του οχήματος (π.χ. χρήση κινητού τηλεφώνου, ανάγνωση, προσαρμογή του ραδιοφώνου), καθώς και με εξωτερικές πηγές απόσπασης (π.χ. διαφημιστικές πινακίδες, αναζήτητηση προορισμού, πεζοί και ποδηλάτες). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετικά με τους βασικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες απόσπασης της προσοχής του οδηγού. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται καιαναλύονται τα αποτελέσματα τριών μελετών για την επιρροή της χρήσης κινητού τηλεφώνου στην οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. Στις μελέτες αυτές, εξετάζεται η επίδραση της χρήσης κινητού τηλεφώνου στην ταχύτητα του οδηγού και στους χωρικούς διαχωρισμούς των οχημάτων με τη βοήθεια διαφόρων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένου ενός πειράματος οδήγησης σε φυσικές συνθήκες, μιας έρευνας παρά την οδό και ενός πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης. Όλες οι μελέτες αποκάλυψαν σημαντική επιρροή της χρήσης κινητού τηλεφώνου στη συμπεριφορά και στην ασφάλεια του οδηγού. Επιπρόσθετα, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα μιας μελέτης σχετικά με την επίδραση των διαφημιστικών πινακίδων στην οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης «πριν» και «μετά» την τοποθέτηση ή την αφαίρεση διαφημιστικών πινακίδων σε εννέα περιοχές. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι η επιρροή των διαφημιστικών πινακίδων στην οδική ασφάλεια είναι μη στατιστικά σημαντική. Συνολικά, τα οδικά ατυχήματα  λόγω απόσπασης της προσοχής του οδηγού με φαίνεται να αποτελούν μικρό αλλά όχι  αμελητέο ποσοστό του συνόλου των οδικών ατυχημάτων, ενώ οι παράγοντες απόσπασης της προσοχή εντός του οχήματος φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη επιρροή από ότι οι εξωτερικοί παράγοντες. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του οδηγού που οφείλεται στην απόσπαση της προσοχής, δεδομένου ότι τα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και υποβοήθησης της οδήγησης ενισχύουν την αγορά οχημάτων, και, κατά συνέπεια ενδεχομένως να κλιμακώνεται η συχνότητα των οδικών ατυχημάτων που σχετίζονται με την απόσπαση της προσοχής του οδηγού.