Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής του φωτισμού αστικών και υπεραστικών οδών στη συχνότητα και στη σοβαρότητα των ατυχημάτων στην Ελλάδα.. Συνολικά αναλύθηκαν 358,485, καταγεγραμμένα από την Τροχαία, ατυχήματα και τα προτεινόμενα πρότυπα αναπτύχθηκαν με τη χρήση λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης. Η εφαρμογή των προτύπων αυτών επέτρεψε τη διερεύνηση της επιρροής του οδικού φωτισμού καθώς και άλλων παραμέτρων, όπως οι καιρικές συνθήκες, ο τύπος ατυχήματος και ο τύπος οχήματος στον αριθμό των νεκρών και τραυματιών. Προέκυψε ότι ο φωτισμός συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων και της σοβαρότητάς τους και η επιρροή τουαυξάνεται ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητας του ατυχήματος. Η απουσία οδικού φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση στον αριθμό των νεκρών και των σοβαρών τραυματισμών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο νυχτερινός φωτισμός μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση της σοβαρότητας των ατυχημάτων.Ο προσδιορισμός της επιρροής του φωτισμού στην οδική ασφάλεια  είναι χρήσιμος στους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων τόσο στον σχεδιασμό αλλά και στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την οδική ασφάλεια (βελτίωση των υποδομών, εκστρατείες για την οδική ασφάλεια, κ.ο.κ.).