Στην εργασία εξετάζονται οι επιπτώσεις πολιτικών στάθμευσης σε κέντρα πόλεων στη ζήτηση για στάθμευση σε περιφερειακούς χώρους στάθμευσης – μετεπιβίβασης. Συγκεκριμένα, διερευνάται η επιρροή της εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην κεντρική περιοχή της Αθήνας, στη ζήτηση για στάθμευση στο χώρο στάθμευσης – μετεπιβίβασης Συγγρού-Φιξ που βρίσκεται στις παρυφές των κεντρικών περιοχών. Δεδομένα ζήτησης για τις περιόδους πριν και μετά την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης αναλύονται, ενώ αφαιρείται η όποια επίπτωση αφορά σε άλλους παράγοντες (ετήσια αυξητική τάση) και εφαρμόζεται μη παραμετρική στατιστική μεθοδολογία ανάλυσης πριν-μετά (Man – Whitney U test).  Τα αποτελέσματα δείχνουν στοιχεία θετικής επίπτωσης του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στη ζήτηση χρήσης του σταθμού στάθμευσης – μετεπιβίβασης.