Η εργασία αυτή εξετάζει τη συνδυαστική επιρροή της εθνικότητας του οδηγού και διαφόρων χαρακτηριστικών της οδικής υποδομής (τύπος περιοχής, διασταύρωση, συνθήκες φωτισμού) στην πιθανότητα πρόκλησης οδικού ατυχήματος (επικινδυνότητα). Στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων της Ελλάδας χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό δεικτών σχετικής επικινδυνότητας με παραδοχές εξαγόμενης έκθεσης στον κίνδυνο. Στη συνέχεια εφαρμόζεται λογαριθμο-γραμμική ανάλυση προκειμένου να εξεταστούν πρώτου ή μεγαλύτερου βαθμού επιρροές μεταξύ ομάδων μεταβλητών. Η αλληλεπίδραση δεύτερου βαθμού μεταξύ της επικινδυνότητας των διαφορετικών εθνικοτήτων οδηγών σε διασταυρώσεις βρέθηκε στατιστικά σημαντική. Αντιθέτως, οι αντίστοιχες συνδυαστικές επιρροές του τύπου περιοχής και των συνθηκών φωτισμού δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά της οδικής υποδομής δεν επιδρούν συνδυαστικά στην πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος (επικινδυνότητα) ανά εθνικότητα οδηγού, ενώ οι αλλοδαποί οδηγοί στην Ελλάδα παρουσιάζουν σε κάθε περίπτωση αυξημένη επικινδυνότητα. Ωστόσο, οι εθνικότητες που αντιστοιχούν κυρίως σε μόνιμους κατοίκους (πχ. Έλληνες, Αλβανοί) εμφανίζουν σχετικά χαμηλότερη επικινδυνότητα σε σχέση με εθνικότητες που αντιστοιχούν κυρίως σε τουρίστες (π.χ. εθνικότητες ΕΕ). Η επιρροή της οδικής υποδομής δεν μεταβάλλει τη γενική αυτή τάση.