Στην εργασία αναλύονται παράμετροι που επηρεάζουν τον κίνδυνο θανάτου ή τραυματισμού των εμπλεκομένων σε θανατηφόρα ατυχήματα, με βάση στοιχεία σε βάθος διερεύνησης οδικών ατυχημάτων, με έμφαση σε παραμέτρους που δεν έχουν διερευνηθεί εκτενώς στην υφιστάμενη βιβλιογραφία. Χρησιμοποιείται μια βάση δεδομένων διερεύνησης θανατηφόρων ατυχημάτων, η οποία περιλαμβάνει μεσαίου επιπέδου σε βάθος δεδομένα για ένα εναρμονισμένο αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.300 ατυχημάτων σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες. Η βάση δεδομένων προσφέρει βελτιωμένες δυνατότητες ανάλυσης, καθότι περιέχει πληροφορίες που σπανίως είναι διαθέσιμες, πλήρεις ή έγκυρα καταγεγραμμένες στις βάσεις δεδομένων οδικών ατυχημάτων. Ωστόσο, εξαιτίας του ότι εξετάζονται μόνο θανατηφόρα ατυχήματα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν ορισμένες μεθοδολογικές προσαρμογές, και συγκεκριμένα η διόρθωση δύο επιρροών στη βασική επικινδυνότητα των χρηστών της οδού: της επιρροής του μεγέθους του ατυχήματος, και της επιρροής της σχετικής ευαλωτότητας του χρήστη. Η επικινδυνότητα θανάτου ή τραυματισμού μπορεί στη συνέχεια να προτυποποιηθεί με τη χρήση πολυεπίπεδων λογιστικών προτύπων παλινδρόμησης, τα οποία λαμβάνουν υπόψη την ιεραρχική δομή της διαδικασίας του ατυχήματος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η βασική επικινδυνότητα θανάτου των εμπλεκομένων σε θανατηφόρα ατυχήματα μειώνεται με το μέγεθος του ατυχήματος και αυξάνεται για τους ευάλωτους χρήστες. Αντίθετα, το μέγεθος του ατυχήματος μειώνει την πιθανότητα μη θανατηφόρου τραυματισμού σε θανατηφόρο ατύχημα. Άλλες στατιστικά σημαντικές παράμετροι περιλαμβάνουν την ηλικία του χρήστη, τον τύπο του οχήματος, το όριο ταχύτητας, τη διαδοχή των γεγονότων του ατυχήματος, τον ελιγμό του οχήματος και τον εξοπλισμό ασφαλείας. Συγκεκριμένα, η ύπαρξη και χρήση εξοπλισμού ασφαλείας όπως οι ζώνες, το ABS (antilock braking system) και το ESP (electronic stability program) είναι παράγοντες προστασίας για τους επιβαίνοντες σε ΙΧ, ιδιαίτερα στις μπροστινές θέσεις. Παρόλο που το ABS και το ESP σχετίζονται κυρίως με θετική επιρροή στην πιθανότητα να συμβεί ατύχημα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν σημαντική θετική επιρροή και στη σοβαρότητα του ατυχήματος. Επίσης, οι συνέπειες του ατυχήματος είναι σοβαρότερες όταν το χειρότερο γεγονός του ατυχήματος συμβαίνει αργότερα μέσα στη σειρά διαδοχικών γεγονότων του ατυχήματος.