Στην εργασία εξετάζεται η ελλιπής καταγραφή των παθόντων (βαριά και ελαφρά τραυματιών) σε οδικά ατυχήματα σε οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες με βάση μια κοινή μεθοδολογία που εφαρμόστηκε σε κάθε χώρα. Οκτώ εθνικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν με χρήση της κοινής μεθοδολογίας καθιστώντας δυνατό τον έγκυρο υπολογισμό του επιπέδου ελλιπούς καταγραφής των τραυματισμών στην Ευρώπη σε αναλυτική μορφή (ανά χώρα, τύπο χρήστη οδού και σοβαρότητα τραυματισμού). Από τα αποτελέσματα προκύπτουν στοιχεία για την κατανόηση της διακύμανσης της ελλιπούς καταγραφής των παθόντων στην Ευρώπη. Επιπλέον, προτείνεται ένας νέος κοινός ορισμός της σοβαρότητας τραυματισμού, ο οποίος βασίζεται σε τυποποιημένη διεθνή ιατρική κλίμακα. Για τον σκοπό αυτό εξετάστηκαν δύο διαφορετικές κλίμακες σοβαρότητας τραυματισμού, η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο και ο μέγιστος βαθμός τραυματισμού (AIS score). Οι συντελεστές ελλιπούς καταγραφής που αναπτύχθηκαν εφαρμόστηκαν για τον υπολογισμό του πραγματικού αριθμού τραυματιών στα οδικά ατυχήματα με βάση τον νέο κοινό ορισμό. Σε όλες σχεδόν τις χώρες, ο πραγματικός αριθμός των σοβαρά τραυματιών με βάση τον νέο ορισμό βρέθηκε να είναι μικρότερος από τον αριθμό που καταγράφει η Τροχαία. Με βάση τον νέο αριθμό σοβαρά τραυματιών, οι τιμές του λόγου των σοβαρά τραυματιών προς τους νεκρούς παρουσιάζουν πολύ μικρότερη διακύμανση μεταξύ των χωρών. Οι εναπομείνασες διαφορές μπορούν να αποδοθούν σε πραγματικές διαφορές στο επίπεδο οδικής ασφάλειας μεταξύ των χωρών, αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα ελλιπούς καταγραφής και οι διαφορετικοί ορισμοί της σοβαρότητας ατυχημάτων.